Faktory ovlivňující čistotu ovzduší

Posted on Posted in Články

Faktory ovlivňující čistotu ovzduší

Člověk dýchá složitou směs plynů, par, pevných i kapalných aerosolů nazvanou vzduch, jehož skladba je 20 % kyslíku a 80 % dusíku. Jde o směs látek, která do koncentrace 0,00001 % představuje asi 17 komponentů anorganické povahy a v koncentracích nižších stovky dalších i organických látek. Tuto složitou strukturu lze rozdělit na:

  • komponenty stálé, a to i přes antropogenní znečištění,
  • komponenty proměnlivé, na které má člověk již svou činností vliv,
  • komponenty velmi proměnlivé.

Protože v posledních padesáti letech se mnohonásobně zvýšilo znečištění ovzduší průmyslovými exhalacemi a kouřovými i výfukovými plyny, jsme nuceni dýchat vzduch obsahující množství různých škodlivých látek včetně choroboplodných zárodků a alergenů. Znečištění ovzduší je rozdílné podle zeměpisného umístění určité oblasti, ale i v jednotlivých částech obcí a především velkých měst. Podstatně horší jsou podmínky tam, kde je menší proudění vzduchu (údolí, centra měst) nebo kde jsou vedeny důležité silniční tahy a dálnice, v okolí továren a jiných průmyslových podniků. Naopak zdravěji je ve vyvýšených oblastech, na periferiích měst a samozřejmě na venkově mimo průmyslové oblasti.

Mezi nejvýznamnější složky vzduchu, které jsou pro lidský organismus v současné době nejrizikovější, patří polétavý prach, oxidy síry, oxidy dusíku a organické plyny, tedy částice vzduchu, tvořící smog.

Rozlišujeme dva základní typy smogu: londýnský a losangeleský.

Londýnský, neboli redukční smog, je charakterizován směsí kouře, oxidů síry a dalších plynných zplodin spalování uhlí při vysoké relativní vlhkosti vzduchu a je obvykle doprovázen hustou mlhou. Vysoká škodlivost se zde stupňuje přítomností popílku, který umožňuje snadný transport plynných složek smogu až do nejhlubšího nitra plic.

Losangeleský, neboli fotochemický smog tvoří originální směs ozónu, peroxyacetylnitrátů, aldehydů a kyseliny sírové vznikající působením UV záření z oxidů dusíku, uhlovodíků a oxidu siřičitého. Vzniká při teplotách vzduchu nad 30ºC za slunečných dnů a bezvětří.